Wat wij geloven

Wij geloven dat God aan het begin van alles staat, dat Hij de kosmos, de aarde en de mens heeft geschapen en onderhoudt.

Wij geloven dat God Zijn zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gezonden om mensen te redden en te vernieuwen.

Wij geloven dat de Heilige Geest mensen inspireert om te leven naar Gods wil.

section_376x160_kerkraam

Iets gedetailleerder wordt ons geloof verwoord in het Apostolicum, een van de oudste en bekendste christelijke geloofsbelijdenissen. Het is deze belijdenis die wij nagenoeg elke middagdienst belijden.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen

Meer weten over het christelijk geloof? U bent van harte welkom om een kerkdienst te bezoeken. Een dienst online volgen kan ook: KerkdienstGemist.nl.

Informatieve websites over geloven: www.gelovenindekerk.nl en www.geloofengevoel.nl.