Orde van dienst

Mededelingen

Voordat de kerkdienst begint heet de ouderling van dienst alle gemeenteleden, alle gasten en alle luisteraars via internet welkom. Hij vertelt welke dominee de dienst leidt, waar de preek over gaat en waar de collecten voor bestemd zijn. Is er een baby in de gemeente geboren of is er een gemeentelid overleden? Ook dat wordt meegedeeld door de ouderling van dienst.

Zingen

Zingen doen we graag en veel in de Barnabaskerk. De liederen die we zingen zijn heel divers. Ons repertoire bestaat uit psalmen die eeuwen geleden op rijm werden gezet, uit psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, uit Op Toonhoogte, uit Opwekking en andere bundels. De zang wordt meestal begeleid met het orgel (Van Vulpen, 1961), maar soms ook met piano, fluit, viool of andere instrumenten.

Stil gebed

We bereiden ons voor op de ontmoeting met God door een stil gebed. We vragen Hem om Zijn aanwezigheid en zegen.

Votum

Votum is een oud Latijns woord. Het betekent ‘toewijding’ of ‘belofte’. De dominee gebruikt er woorden voor die uit de psalmen afkomstig zijn: “Onze hulp is in de Naam van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 124:8), Die trouw houdt tot in eeuwigheid.(Psalm 146:6) en nooit laat varen het werk van zijn handen (Psalm 138:8).”

Groet

“Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus.”

Met deze indrukwekkende woorden groet de dominee de gemeente (èn de gasten èn de luisteraars via internet). Ze zijn ontleend aan de Bijbel: 1 Korinthe 1:3.

Zingen

We zingen een lied.

Gods leefregels

God wil dat we leven zoals hij het bedoeld heeft, in liefde voor Hem en in liefde voor elkaar. Daarom heeft Hij een aantal leefregels opgesteld. Deze staan in de Bijbel, in Exodus 20 en Deuteronomium 5 bijvoorbeeld. Vaak leest de dominee één van deze gedeelten voor, soms kiest hij een ander Bijbelgedeelte waarin te lezen is wat God van ons vraagt.

In nagenoeg elke morgendienst worden Gods leefregels voorgelezen. Daar zijn belangrijke redenen voor.

  • Gods leefregels maken ons duidelijk wat Zijn wil is voor ons leven. Ze leren ons hoe we Hem kunnen dienen en hoe we met onszelf en onze naaste moeten omgaan.
  • Hoe goed we ons best ook doen, het is voor ons onmogelijk om precies te leven zoals God dat van ons vraagt. Gods leefregels leren ons dat wij onvolmaakt, ja zondig zijn. Daarom hebben we vergeving nodig. En het Grote Wonder is dat er voor iedereen vergeving mogelijk is!

Zingen

We zingen een lied.

Gebed voor het lezen uit de Bijbel

Voordat we uit de Bijbel lezen, bidden we tot God. We vragen Hem of we door het lezen, het zingen en het luisteren naar de preek mogen ervaren dat Hij er is. En dat we Hem door dat alles (beter) mogen leren kennen.

Bijbellezing

De Bijbellezing is een van de hoogtepunten in onze kerkdiensten. We geloven namelijk dat God Zijn Woord wil gebruiken om ons te leren Wie Hij is, wat Hij in de geschiedenis heeft gedaan, wat Hij nog altijd doet en wat Zijn plan is voor de toekomst, voor de wereld en voor onszelf.

In de Barnabas-kerk gebruiken we twee verschillende Bijbelvertalingen: de Nieuwe Bijbelvertaling in de morgendiensten en de Herziene Statenvertaling in de middagdiensten.

Zingen

We zingen een lied.

Preek

In de preek legt de dominee het gelezen Bijbel-gedeelte uit. Niet elke preek heeft dezelfde vorm en opbouw en niet elke preek bestaat uit dezelfde onderdelen. Vaak vertelt de predikant over de achtergrond en betekenis van het Bijbelgedeelte. Altijd vertelt hij wat het gedeelte voor ons leven hier en nu te betekenen heeft.

Niet alleen de dominee is aan het woord tijdens de preek. Belangrijker is dat ook God namens de dominee tot ons wil spreken. In elke preek laat God ons weten Hij ons kent, dat hij weet van ons verdriet en onze vreugde. Dat Hij ook weet van onze fouten, onze zonden. En elke keer is de boodschap van de dominee dat God fouten wil herstellen, zonden wil vergeven, ons Zijn vergeving en genade wil schenken en nieuwe mensen van ons wil maken.

Gebed

Het gebed wordt uitgesproken door de dominee. Hij dankt God voor Zijn goede gaven. Hij looft en prijst God vanwege Zijn liefde en genade. Hij bidt voor de wereld, voor de gemeente en voor iedereen persoonlijk.

Zingen

We zingen een lied.

Collecte

We zamelen geld in om elkaar en anderen te helpen. Dat een entreegeld voor het bijwonen van de kerkdienst. Wij geloven namelijk dat, wanneer we bij God mogen horen, ons leven niet meer van onszelf is, maar van Hem. En dat alles wat we hebben, van Hem gekregen is. Dat heeft gevolgen voor de besteding van ons geld. Daarom geven we aan de kerk en aan mensen in nood (binnen en buiten de gemeente).

Zingen

We zingen een lied.

Heenzending

Het laatste onderdeel van de kerkdienst is de zegen die de dominee namens God aan de gemeente meegeeft. Om ons op de zegen voor te bereiden zegt de dominee:

“Gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen.”

Zegen

“De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.”

(2 Korinthe 13: 12-13).

De dienst is afgelopen, een nieuwe week is aanstaande. Verzekerd van de genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest stappen we de wereld en het leven van alledag weer in.